יום: 30 במרץ 2017

פרשת שמות

הוראה למעשה: האדם צריך לדעת כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע והאהבה ל-ועשה טוב, אף על פי כן, לא די לעורר האהבה לבדה ל-ועשה טוב ולפחות צריך לעורר תחלה היראה הטבעית המסותרת בלב כל ישראל – שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקב”ה כנ”ל, שתהא בהתגלות לבו או מוחו על כל פנים… והנה, ה` נצב …

פרשת שמות לקריאה »

פרשת וישלח

הוראה למעשה: האדם צריך להזהר מאוד שלא לגרום לחלול ה`. “אין לעון חלול ה` כפרה עד יום המיתה” או “עד קיום מצות שילוח השעיר המשתלח”. “היכי דמי חלול ה`? אמר רב: כגון אנא – אי שקילנא בשרא מטבח ולא יהיבנא דמי לאלתר” (אם אקח בשר מהקצב ולא אשלם מיד – יהיה זה חלול ה`) “כי …

פרשת וישלח לקריאה »

פרשת וארא

הוראה למעשה: “האדם מצווה לקדש את השם, שנאמר: “ונקדשתי בתוך בני ישראל”. כלומר, “שנמסור נפשנו למות על קיום מצות הדת”. “בשעה שאדם קורא שמע, יכוון לקבל עליו עול מלכות שמים – להיות נהרג על קידוש השם המיוחד, דזהו “בכל נפשך” – אפילו נוטל את נפשך, ועל זה נאמר: “כי עליך הורגנו כל היום”. “צוה משה …

פרשת וארא לקריאה »

פרשת משפטים

הוראה למעשה: “הוו מתונים בדין” (אבות פ”א). ציווי זה שייך לכל אחד ואחד מעם ישראל ולא רק לבית דין, (כי הרי “מסכת אבות – כולה מוסרים ומדות” כלשון הרב עובדיה מברטנורה), והכונה היא, שצריך להיות מתונים בדין בשעה שאחד דן את .”השני וכמו שכתבו רז”ל: (שם) “והוי דן את כל האדם לכף זכות וזהו איפוא …

פרשת משפטים לקריאה »

פרשת אמור

הוראה למעשה:  היהודי שרוצה להיות אהוב על הקב”ה, צריך להשתדל בכל כחו לחנך את בניו ובני ביתו שילכו בדרך התורה והמצות,  כמו שאמר הקב”ה על אברהם: “כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה` לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה` על אברהם את אשר דבר עליו”     ופירש רש”י: “כי ידעתיו …

פרשת אמור לקריאה »

פרשת שלח

הוראה למעשה: האדם מצווה מן התורה להשמר מהאיסור של לשון הרע. אמרו חכמים: “שלש עבירות נפרעין מן האדם בעולם הזה ובעטיין אין לו חלק לעולם הבא: א. עבודת כוכבים. ב. גילוי עריות. ג. שפיכות דמים. ולשון הרע כנגד כולם”, ועוד אמרו חז”ל: כל המספר לשון הרע – כאילו כופר בעיקר שנאמר: “אשר אמרו ללשונינו נגביר …

פרשת שלח לקריאה »

פרשת צו

“זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים” “אמר ריש לקיש: מאי דכתיב זאת התורה? כל העוסק בתורה, כאילו הקריב עולה וחטאת ואשם” (מס` מנחות ק”י ע”א). “ולא זה בלבד, אלא כל מצוה ומצוה כשאדם לומד מצותה בתורה – כאילו עשאה” (אור החיים הק` בפרשת בחוקותי בהתחלה). ביאור הדברים: המצות נקראות בזוהר הקדוש – …

פרשת צו לקריאה »

פרשת שמיני

הגה”צ רבי משה וובר זיע”א היה מאכיל מלחמו יהודים רבים, עניים ומדוכאים, שבורי לב וחסרי דיור, גלמודים וערירים. אחד מאותם האנשים הרבים שניזונו מידו, היה גאון אדיר. אותו גאון היה בקי בכל הש”ס. כל שאלה שהיתה מופנית אליו בענין מציאת סוגיה באחת ממסכתות הש”ס, הוא היה מיד משיב היכן ובאיזה עמוד בגמרא ניתן למצוא את …

פרשת שמיני לקריאה »

פרשת נשא

הוראה למעשה: האדם צריך לדעת כיצד להרחיק עצמו מדברים שהיצר יכול להכשילו על ידם, (ואפילו אם דברים אלו מותרים) על דרך שנאמר “על החסידים הראשונים שהיו פורשים משבעים שערים משערי המותר בגלל יראתם משער אחד משערי האיסור”, וכדוגמת הסייגים שציוו רבותינו באומרם: “ועשו סייג לתורה”. המקור בפרשה: “כי יפליא לנדור נדר להזיר לה`”. אמר שמעון …

פרשת נשא לקריאה »

פרשת בהר

הוראה למעשה: האדם צריך לכוון בלבו בשעת התפלה לפירוש המילים שמוציא משפתיו, “ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפילתו, ויחשוב כי אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם – היה מסדר דברו ומכוין בהם יפה לבל יכשל, ק”ו לפני מלך מלכי המלכים הקב”ה, שהלא הוא חוקר כל …

פרשת בהר לקריאה »